Valdība palielina atbalstu lauksaimniekiem

Valdība palielina atbalstu lauksaimniekiem

19. Sep, 2018

2018. gada 18. septembrī Ministru kabinets pieņēmis grozījumus MK noteikumos Nr. 492 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”, kuriparedz palielināt atbalstu par apdrošināšanas polisēm, tādējādi tas veicinās lauksaimnieku iesaistīšanos apdrošināšanas pakalpojumu izmantošanā savas saimniecības risku mazināšanā.

Ko paredz MK noteikumu jaunie grozījumi?

  • Apbalstu varēs saņemt par apdrošināšanas polisēm, kurās paredzēta zaudējumu kompensēšana, ja tie pārsniedz 20% no produkcijas apmēra (iepriekš tie bija 30% no zaudējumiem);
  • Tiek palielināta valsts atbalsta intensitāte līdz 70% no polise iegādes izdevumiem (iepriekš maksimālā intensitāte bija 65%).

Ko iegūst lauksaimnieki ar šiem MK noteikumu grozījumiem?

  • Palielināsies tā prēmijas daļa, par kuru paredzēts atbalsts;
  • Palielināsies pats valsts atbalsts un tas nozīmē, ka ieguldījums no saimniecības puses būs mazāks.

Kāpēc vajadzīgi šie grozījumi MK noteikumos?

Tas tiek darīts, lai atbalstītu lauksaimniekus samazināt riskus jeb iegādāties apdrošināšanu.

Kuriem apdrošināšanas veidiem ir spēkā šis atbalsts?

Šis atbalsts paredzēts produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanai.

Šo atbalstu varēs saņemt arī lauksaimnieki, kuriem ir nodokļu parādi, bet ir noslēgta vienošanās ar VID par parāda apmaksas grafiku un šī vienošanās tiek pildīta.

Gan Eiropas Savienība, gan Latvijas valdība veicina lauksaimnieku iesaistīšanos riska mazināšanas pasākumos, t.i. apdrošināšanā.

Atsauce: http://www.zm.gov.lv/presei/veicinas-lauksaimnieku-iesaistisanos-apdrosinasanas-pakalpojumu-izmant?id=9752 

Atbalsta pasākumi

Atbalsta pasākumi

26. Jūn, 2018

Riska pārvaldība – Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu
Iesniegums atbalsta saņemšanai jāiesniedz no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim.

Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.

Atbalsta veids: kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.

Atbalstu piešķir 65 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem.

Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām
Iesniegums atbalsta saņemšanai jāiesniedz no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim.

Alternatīvo atbalstu var saņemt primāro lauksaimniecības produktu ražotājs, kas ir apdrošinājis produktīvos lauksaimniecības dzīvniekus pret tiem riska faktoriem, par kuriem nav paredzēts atbalsts aktivitātē „Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu”.

Atbalstu piešķir 50 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim, Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

  • iesniegumu;
  • apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;
  • apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;
  • uzskaites veidlapu par saņemto de minimi atbalstu.

Atbalstāmās nozares
Atbalsts augkopībai
Atbalsts lopkopībai

Atbalsta pretendenti
Juridiskas personas
Privātpersonas
Zemnieku saimniecības

Svarīgi! Izmaiņas lauksaimniecības apdrošināšanas dokumentu iesniegšanas kārtībā!

Svarīgi! Izmaiņas lauksaimniecības apdrošināšanas dokumentu iesniegšanas kārtībā!

22. Sep, 2015 | ,

Līdz 30.septembrim jāiesniedz dokumenti, lai saņemtu valsts atbalstu par sējumu un produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanu!

Veiktas izmaiņas dokumentu iesniegšanas kārtībā par apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti 2015. gadā.

Ar pirmo septembri stājās spēkā 25. augustā pieņemtie Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”, kuri paredz, ka pretendents, kurš noslēdzis apdrošināšanas līgumu no 2015.gada 1.janvāra, lai saņemtu valsts atbalstu Lauku atbalsta dienesta reģionālajā pārvaldē dokumentus iesniedz no 15.09.2015. – 30.09.2015.

Lai gan LAD izmaksas par šīm apdrošināšanas prēmijām neuzsāks ātrāk par 15.septembri, dokumentu iesniegšanas iespējama arī šobrīd. Iepriekš noteiktais izmaksu termiņš 01.10.2015. – 01.11.2015 vairs nav spēkā.

LAD iesniedzami sekojoši dokumenti:

1. Pretendenta iesniegums;

2. Polises kopija;

3. Rēķina kopija;

4. Maksājumu uzdevums/-i, kas apliecina, ka rēķins par polisi ir ticis pilnībā nomaksāts.

Šo pašu noteikumu tālākie grozījumi, kas stājās spēkā no 4.septembra paredz, ka 2015. gadā ir palielināts finansējums apdrošināšanas polišu daļējai segšanai par 437 541 EUR, sasniedzot kopējo summu 1 497 312 EUR.

Plašāka informācija šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=263434

Savukārt ar 2015.gada 15.oktobri sāks darboties jauni apdrošināšanas polišu noteikumi Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, kas paredz finansēt līdz 65% no apdrošināšanas prēmijām.

Ja rodas jautājumi par jauno atbalsta sistēmu lauksaimniecības apdrošināšanas polisēm, zvaniet 22000018 vai rakstiet agro@eurorisk.lv 

Atbalsta vietā sprungulis zemnieka ratos

Atbalsta vietā sprungulis zemnieka ratos

05. Sep, 2015 |

Valdība 25. augustā pieņēma MK noteikumus Par Valsts un ES atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, neņemot vērā zemnieku un apdrošinātāju pamatotos iebildumus, ne arī priekšlikumus.

Virspusēji skatoties, daudzsološi jaunumi. Pirmkārt, kopējais finansējums apdrošināšanas polišu iegādei 10 milj. EUR, no kura ES finansējums ir 6,8 milj. EUR, savukārt valsts – 3,2 milj. EUR. Otrkārt, valsts atbalsta intensitāte pieaugusi no 50% līdz 65%.

[Lasīt tālāk]

Sausuma apdrošināšana

Twitter: @euroriskagro